Fijn stof

Fijn stof maakt deel uit van deeltjesvormige luchtverontreiniging en is een verzamelnaam van in de lucht zwevende deeltjes, die sterk kunnen variëren in aantal, grootte, samenstelling en oorsprong. Fijnstof wordt gekarakteriseerd als PM10 stofdeeltjes (‘Particulate Matter’) met een diameter kleiner dan 10 µm en zeer fijn stof PM2,5 met een diameter kleiner dan 2,5 µm. De stofdeeltjes kunnen, afhankelijk van de deeltjesgrootte, meer of minder in de longen doordringen hetgeen tot gezondheidseffecten leidt.

Er is onderscheid tussen de effecten die optreden nadat iemand enkele uren tot dagen aan fijnstof blootgesteld is geweest en de effecten die optreden nadat iemand jarenlang is blootgesteld. Dit leidt er toe dat concentratie grenswaarden voor fijnstof zijn gesteld voor kortere (dag-norm) en langere periode (jaar-norm).

Berekening

De GeoSTACKS module binnen Geomilieu berekent de verspreiding van o.a. fijn stof PM10, zeer fijn stof PM2,5 en stikstofdioxide NO2 op basis van een rookpluim model en een of meer schoorstenen, oppervlaktebronnen en/of wegen. De berekening methoden zijn gebaseerd op de moderne meteorologische beschrijvingen van turbulentie, de atmosferische gelaagdheden en de wind in de atmosfeer, de zgn. grenslaag.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken en verstrekte adviezen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.