Rekenen GL

Het Bouwbesluit veronderstelt dat de externe scheidingsconstructie van een nieuwe nieuwe woning een geluidwering biedt van tenminste 20 dB(A). Als echter ontheffing is verkregen voor een hogere waarde van de geluidsbelasting moet de bouwaanvraag aantonen dat het bouwplan een voldoende geluidwering biedt. Het geluidniveau binnen de geluidgevoelige ruimten van de woning mag, vanwege het geluid buiten, niet hoger zijn dan 33 dB.

Het gebruikte programma Geluidwering Gevels kan voor de berekening van de geluidwering schakelen tussen de methodieken van de NPR 5272, de Herziene Rekenmethode Geluidwering Gevels (HRGG) verkort en uitgebreid, en de Rekenmethode Grote Gemeenten (GGG’97). In het rekenmodel moeten, na de vloeroppervlakte en het volume van de verblijfsruimte, de voor de geluidbelaste gevelvlakken te beschouwen geveldelen worden ingevoerd. Als aan de binnenniveau eis is voldaan levert het programma een overzicht van de hiertoe geselecteerde materialen van de geveldelen, het soort kierdichting en ventilatie.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.