Lawaai

Onnodig en onbestemd geluid wordt vaak lawaai of herrie genoemd. Mensen houden daar niet van. In diverse milieuwetten (Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, WABO) zijn maxima gesteld aan de toegestane geluidniveaus veroorzaakt door auto’s, treinen, vliegtuigen, muziek, industriële installaties, bouwactiviteiten, landbouw etc.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen en projectbesluiten, het beoordelen van aanvragen en meldingen in samenhang met omgevingsvergunningen, toetst de vergunningverlener of het akoestisch onderzoek voldoende aantoont dat aan de geluidnormstelling wordt voldaan.

db/a consultants stelt de akoestische rapporten op en is daarbij o.a. gespecialiseerd in industrielawaai, verkeerslawaai, raillawaai, landbouwlawaai, bouwlawaai, recreatielawaai en arbobogeluid op de werkplek.