Wet luchtkwaliteit

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer zegt dat het bevoegd gezag, bij het verlenen van vergunningen dan wel bij het toepassen van wettelijke voorschriften de grenswaarden voor de luchtkwaliteit in acht moet nemen. Ook een goede ruimtelijke onderbouwing besteedt aandacht aan de luchtkwaliteit.

Een rapport luchtkwaliteit moet aantonen dat de immissieconcentraties voor o.a. fijnstof PM10, PM2,5 en stikstofdioxide NO2, op voor het publiek toegankelijke plekken, beneden de maximaal toelaatbare grenswaarden blijven.

db/a consultants berekent met GeoStacks+ de verspreiding van PM10 en NO2 en toetst de immissieconcentraties aan de normstelling.

Intensieve veehouderijen stoten fijn stof en geur uit. Chemische en biologische luchtwassers beperken de uitstoot. Het soort dieren en het staltype bepalen de emissiefactoren die de verspreidingsberekening gebruikt. Hoe hoger het rendement van de luchtwasser hoe lager de emissiefactor en de uitstoot.

db/a heeft diverse onderzoeken verricht die het effect aantonen.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken en verstrekte adviezen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.