Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer zegt dat het bevoegd gezag, bij het verlenen van vergunningen dan wel bij het toepassen van wettelijke voorschriften de grenswaarden voor de luchtkwaliteit in acht moet nemen. Ook een goede ruimtelijke onderbouwing besteedt aandacht aan de luchtkwaliteit.

Een rapport luchtkwaliteit moet aantonen dat op voor het publiek toegankelijke plekken aan de normstelling voor fijnstof PM10 en stikstofdioxide NO2 wordt voldaan.

Diverse emissies

db/a consultants berekent met GeoStacks+ de verspreiding van met name PM10 en NO2 en toetst de ontstane immissieconcentraties aan de normstelling.

Intensieve veehouderijen stoten fijnstof en geur uit. Chemische en biologische luchtwassers beperken de uitstoot. Het soort dieren en het staltype bepalen de emissiefactoren die de verspreidingsberekening gebruikt. Hoe hoger het rendement van de luchtwasser hoe lager de emissiefactor en de uitstoot.

db/a consultants heeft diverse onderzoeken verricht die het effect aantonen. Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken.
Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgaaf voor uw probleem? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.